سناریو تست سرویس E1-voice و VOIP :

 

در سناریو فوق ارتباط روترهای Zharf1 و Zharf2 از طریق E1 و بین روترها و PBX ها و همچنین PBX با soft phoneها ارتباط خطوط اترنت برقرار است. بین روترهای ژرف ارتباط E1-voice برقرار است.

نرم افزار Soft Phone استفاده شده در تست Linphone می‌باشد.

PBX ها از نوع free PBX هستند.

کانفیگ روتر Zharf1 :

Zharf1 (config) # interface gigabitethernet 0

Zharf1 (config-if) # ip address 192.‎168.‎1.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Zharf1 (config-if) # no shutdown

Zharf1 (config-if) # exit

Zharf1 (config) # isdn switch-type primary-qsig

Zharf1 (config) # controller e1 1

Zharf1 (config-e1) # pri-group b-channel 1-15,17-31

Zharf1 (config-e1) # pri-group d-channel 16

Zharf1 (config) # dial-peer voice 1 voip

Zharf1 (config-dial-peer) # destination-pattern 1.‎+

Zharf1 (config-dial-peer) # session protocol sipv2

Zharf1 (config-dial-peer) # session target 192.‎168.‎1.‎10

Zharf1 (config-dial-peer) # exit

Zharf1 (config)# dial-peer voice 2 pots

Zharf1 (config-dial-peer) # destination-pattern 2.‎+

Zharf1 (config-dial-peer) # prefix 2

Zharf1 (config-dial-peer) # signalling type network

Zharf1 (config-dial-peer) # port e1 1

Zharf1 (config-dial-peer) # exit

کانفیگ روتر Zharf2 :

Zharf2 (config) # interface gigabitethernet 0

Zharf2 (config-if) # ip address 192.‎168.‎1.‎2 255.‎255.‎255.‎0

Zharf2 (config-if) # no shutdown

Zharf2 (config-if) # exit

Zharf2 (config) # isdn switch-type primary-qsig

Zharf2 (config) # controller e1 1

Zharf2 (config-e1) # pri-group b-channel 1-15,17-31

Zharf2 (config-e1) # pri-group d-channel 16

Zharf2 (config) # dial-peer voice 1 voip

Zharf2 (config-dial-peer) # destination-pattern 2.‎+

Zharf2 (config-dial-peer) # session protocol sipv2

Zharf2 (config-dial-peer) # session target 192.‎168.‎1.‎20

Zharf2 (config-dial-peer) # exit

Zharf2 (config) # dial-peer voice 2 pots

Zharf2 (config-dial-peer) # destination-pattern 1.‎+

Zharf2 (config-dial-peer) # prefix 1

Zharf2 (config-dial-peer) # signalling type user

Zharf2 (config-dial-peer) # port e1 1

Zharf2 (config-dial-peer) # exit

در سناریو فوق بعد از کانفیگ باید از طریق ip phoneها بتوان تماس برقرار کرد.