سناریو تست ppp :

444.png

پورت یک e1 در روتر zharf1 به پورت یک e1 در روتر zharf2 متصل شده است.

تنظیمات مربوطه در روتر zharf 1 :

zharf1 (config)# controller e1 1

zharf1 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf1 (config-e1)# framing no-crc4

zharf1 (config-e1)# exit

zharf1 (config)# interface serial 1 / 1

zharf1 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎1 peer 192.‎168.‎12.‎2 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf1 (config-if)# encapsulation ppp

تنظیمات مربوط به روتر zharf2 :

zharf2 (config)# controller e1 1

zharf2 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf2 (config-e1)# framing no-crc4

zharf2 (config-e1)# exit

zharf2 (config)# interface serial 1 / 1

zharf2 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎2 peer 192.‎168.‎12.‎1 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf2 (config-if)# encapsulation ppp

zharf2 (config-if)# exit

zharf2 (config)# exit

 

PPP احراز هویت براساس chap

تنظیمات مربوطه در روتر zharf 1 :

zharf 1 (config)# controller e1 1

zharf 1 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf 1 (config-e1)# framing no-crc4

zharf 1 (config-e1)# exit

zharf 1 (config)# interface serial 1 / 1

zharf 1 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎1 peer 192.‎168.‎12.‎2 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf 1 (config-if)# encapsulation ppp

zharf 1 (config-if)# ppp authentication chap username local test peer zharf2 password t

zharf 1 (config-if)#exit

zharf 1 (config)# username test privilege config password t

تنظیمات مربوط به روتر zharf 2 :

zharf2 (config)# controller e1 1

zharf2 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf2 (config-e1)# framing no-crc4

zharf2 (config-e1)# exit

zharf2 (config)# interface serial 1 / 1

zharf2 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎2 peer 192.‎168.‎12.‎1 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf2 (config-if)# encapsulation ppp

zharf 1 (config-if)# ppp authentication chap username local test peer zharf1 password t

zharf 1 (config-if)#exit

zharf 1 (config)# username test privilege config password t

zharf2 (config)# exit

 

PPP احراز هویت براساس pap

تنظیمات مربوطه در روتر zharf 1 :

zharf 1 (config)# controller e1 1

zharf 1 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf 1 (config-e1)# framing no-crc4

zharf 1 (config-e1)# exit

zharf 1 (config)# interface serial 1 / 1

zharf 1 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎1 peer 192.‎168.‎12.‎2 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf 1 (config-if)# encapsulation ppp

zharf 1 (config-if)# ppp authentication pap username test password t

zharf 1 (config-if)#exit

zharf 1 (config)# username test privilege config password t

تنظیمات مربوط به روتر zharf 2 :

zharf2 (config)# controller e1 1

zharf2 (config-e1)# channel-group 1 timeslots 1-31

zharf2 (config-e1)# framing no-crc4

zharf2 (config-e1)# exit

zharf2 (config)# interface serial 1 / 1

zharf2 (config-if)# ip address local 192.‎168.‎12.‎2 peer 192.‎168.‎12.‎1 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

zharf2 (config-if)# encapsulation ppp

zharf 1 (config-if)# ppp authentication pap username test password t

zharf 1 (config-if)#exit

zharf 1 (config)# username test privilege config password t

zharf2 (config)# exit

پس از انجام تنظیمات لازم، روترها باید بتوانند آدرس اینترفیس همدیگر را ping کنند.

zharf2# ping 192.‎168.‎12.‎1

PING 192.‎168.‎12.‎1 (192.‎168.‎12.‎1)‎: 56 data bytes

۶۴ bytes from 192.‎168.‎12.‎1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.‎126 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎12.‎1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.‎088 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎12.‎1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.‎074 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎12.‎1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.‎095 ms

 

رفع اشکال ppp:

در صورت برقرار نشدن ارتباط بین روترها موارد زیر چک شود:

¨ مشکل در ارتباط بین روترها است. برای این منظور ابتدا وضعیت ipهای شبکه از طریق دستور show ip interface brief مشاهده کرد.

¨ همچنین باید به کمک دستور show runnig-config از یکسان بودن encapsulation در هر دو روتر اطمینان حاصل کنیم.

¨ باید در هر دو روتر username با پسورد که در دستور chap زده شده است موجود باشد.

¨ باید در هر دو روتر username با پسورد که در دستور pap زده شده است موجود باشد.