رفع مشکل در تست تانل GRE

اگر امکان ping کردن IPهای تانل در هر دو روتر نباشد، باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

¨ ارتباط روترها مشکل دارد. با بررسی خروجی دستور show ip interface brief در روترها می‌توان ipها و وضعیت اینترفیس‌ها را مشاهده کرد.

¨ با ping کردن ip مجاور هر روتر مشکل در ارتباط بین روترها در توپولوژی بارز می‌شود.

¨ امکان دارد ipهایی که در این سناریو روی سیستم‌ها تعریف شده‌اند، در جایی دیگر از شبکه هم وجود داشته باشند و همین باعث برقرار نشدن ارتباط شود. می‌توان با قطع کردن کابل ارتباط روتر و سرور syslog ،ipهای روتر و سرور را در شبکه ping کرد تا از نبودن این ipها در شبکه اطمینان حاصل کرد.

¨ مشکل در کانفیگ تانل است. با مراجعه به دستور show running-config و همچنین دستور <tunnel-number>show ip interface tunnel می‌توان جزییات تنظیمات انجام شده را مشاهده کرد.