سناریو تست تانل GRE :

 

Host B

Host A

 

۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۳

۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵

Real IP

۱۰.۱.۱.۲

۱۰.۱.۱.۱

GRE IP

۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰

۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰

GRE Netmask

آدرس­‌های اختصاص یافته به دو سیستم در جدول بالا مشاهده می­‌شود.

تنظیمات Host A:

HostA (config) # interface tunnel 0

HostA (config-if) # ip address source 10.‎1.‎1.‎1 destination 10.‎1.‎1.‎2 netmask 255.‎255.‎255.‎0

HostA (config-if) # tunnel source 192.‎168.‎0.‎25

HostA (config-if) # tunnel destination 192.‎168.‎0.‎23

HostA (config-if) # no shutdown

تنظیمات Host B:

HostB (config) # interface tunnel 0

HostB (config-if) # ip address source 10.‎1.‎1.‎2 destination 10.‎1.‎1.‎1 netmask 255.‎255.‎255.‎0

HostB (config-if) # tunnel source 192.‎168.‎0.‎23

HostB (config-if) # tunnel destination 192.‎168.‎0.‎25

HostB (config-if) # no shutdown

پس از انجام تنظیمات لازم بر روی روترها، حال باید بتوانند همدیگر را از طریق آدرس ip تانل ping کنند.

HostA# ping 10.‎1.‎1.‎2

PING 10.‎1.‎1.‎2 (10.‎1.‎1.‎2)‎: 56 data bytes

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎2: icmp_seq=0 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎2: icmp_seq=1 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎2: icmp_seq=2 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms

 

HostB# ping 10.‎1.‎1.‎1

PING 10.‎1.‎1.‎1 (10.‎1.‎1.‎1)‎: 56 data bytes

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎1: icmp_seq=0 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎1: icmp_seq=1 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms

۶۴ bytes from 10.‎1.‎1.‎1: icmp_seq=2 ttl=64 time=.‎.‎.‎ ms