سناریو تست سرویس TFTP

جهت تهیه پشتیبان از تنظیمات روتر می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

Zharf-router (config) # copy running-config tftp 192.‎168.‎0.‎1 backup1

جهت بازیابی فایل پشتیبان به روتر می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

Zharf-router (config) # copy tftp running-config 192.‎168.‎0.‎1 backup1

برای مشاهده تغییرات از دستور show running-config می‌توان استفاده کرد.

 

رفع مشکل در تست سرویس TFTP :

اگردر هنگام تست پیغام خطا صادر شود باید ارتباط بین روتر وسرور TFTPچک شود و موارد زیر بررسی شود:

¨ Ip اینترفیس روتر که به سرور TFTP متصل است، در رنج سرور TFTP نیست و یا up نیست. با استفاده از دستور show ip interface brief وضعیت اینترفیس را بررسی کنید.

¨ امکان دارد ip هایی که در این سناریو روی سیستم‌ها تعریف شده اند، در جایی دیگر از شبکه هم وجود داشته باشند و همین باعث برقرار نشدن ارتباط شود. می‌توان با قطع کردن کابل ارتباط روتر و سرور syslog ،ipهای روتر و سرور را در شبکه ping کرد تا از نبودن این ipها در شبکه اطمینان حاصل کرد.

¨ Ip که در دستورهای ذکر شده وارد می‌شود، ip سرور TFTP نیست. به سرور TFTP لاگین کرده و از صحت آن مطلع شوید.