رفع اشکال Inter-Vlan Routing :

¨ در این سناریو ارتباط بین Vlanها اهمیت دارد. برای رفع مشکل ابتدا باید ارتباط بین Vlanها و روتر چک شود.

¨ با دستور show ip interface brief در روتر ژرف چک شود که ip هر sub-interface در رنج vlan تعریف شده باشد و اینترفیس اصلی up باشد.

¨ در صورتی که ip درست برای اینترفیس تعریف شده باشد ولی ping بین دو PC برقرار نشود و پیغام خطای Duplicate ip address صادر شود، باید چک شود که ipهای تنظیم شده در سناریو در جای دیگر استفاده نشده باشد.

¨ در تنظیمات سوئیچ چک شود که Vlan مورد نظر برای پورت‌های متصل به PCها اختصاص داده شده است. با استفاده از دستور show vlan می‌توان تنظیمات Vlanها و پورت‌های سوئیچ را بررسی کرد.

¨ یکی ار مهمترین نکاتی که باید چک شود، پورت بین روتر و سوئیچ باید trunk تعریف شده باشد. با استفاده از دستور show interface trunk می‌توان پورتی از سوئیچ که به روتر متصل است را مشاهده کرد و همچنین vlanهای تعریف شده در روتر روی اینترفیسی که به پورت سوئیچ متصل است را می‌توان مورد بررسی قرار داد.