سناریو تست Inter-Vlan Routing :

Pcها به پورت‌های ۱۰ و۲۰ سوئیچ سیسکو متصل شده‌اند. این پورت‌ها به ترتیب عضو vlan های ۱۰ و۲۰ شده‌اند. پورت شماره ۲۴ پورت trunk در نظر گرفته شده است و مستقیم به پورت شماره ۰ روتر ژرف وصل شده است.

inter-vlan routing.bmp

تنظیمات روتر ژرف:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet 0

ZHARF (config-if) # no shutdown

ZHARF (config-if) # exit

ZHARF(config)# interface gigabitethernet 0.‎10

ZHARF (config-if) # ip address 192.‎168.‎10.‎1 255.‎255.‎255.‎0

ZHARF (config-if) # exit

ZHARF (config) # interface gigabitethernet 0.‎20

ZHARF (config-if) # ip address 192.‎168.‎20.‎1 255.‎255.‎255.‎0

ZHARF (config-if) # exit

تنظیمات سوئیچ سیسکو :

SW-cisco (config) #vlan 10

SW-cisco (config-vlan) #exit

SW-cisco (config) #vlan 20

SW-cisco (config-vlan) #exit

SW-cisco (config) #interface fastEthernet 0/10

SW-cisco (config-if) #switchport access vlan 10

SW-cisco (config-if) #exit

SW-cisco (config) #interface fastEthernet 0/20

SW-cisco (config-if) #switchport access vlan 20

SW-cisco (config-if) #exit

SW-cisco (config) #interface fastEthernet 0/24

SW-cisco (config-if) #switchportmode trunk

SW-cisco (config-if) #exit

SW-cisco (config) #interface vlan 10

SW-cisco (config-if) #ip address 192.‎168.‎10.‎2 255.‎255.‎255.‎0

SW-cisco (config-if) #no shutdown

SW-cisco (config) #interface vlan 20

SW-cisco (config-if) #ip address 192.‎168.‎20.‎2 255.‎255.‎255.‎0

SW-cisco (config-if) #no shutdown

تنظیمات PC ها

IP Address PC10: 192.‎168.‎10.‎10

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 192.‎168.‎10.‎1

 

IP Address PC20: 192.‎168.‎20.‎20

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 192.‎168.‎20.‎1

 

با انجام تنظیمات بالا کامپیوتر شماره ۱۰ می‌تواند با کامپیوتر شماره ۲۰ ارتباط برقرار نماید و این نشان‌دهنده این است که inter-vlan routing به درستی انجام شده است.