سناریو تست static pat

تنظیمات مربوط به router

Z (config)# interface FastEthernet0/0

Z (config-if)# ip address 192.‎168.‎0.‎208 255.‎255.‎255.‎0

Z (config-if)# ip nat inside

Z (config)# interface FastEthernet0/1

Z (config-if)# ip address 192.‎168.‎25.‎238 255.‎255.‎255.‎0

Z (config-if)# ip nat outside

Z (config)# ip nat inside source static tcp 192.‎168.‎0.‎240 80 192.‎168.‎25.‎238 80

Z (config)# ip nat inside source static tcp 192.‎168.‎0.‎211 192.‎168.‎25.‎238 8088

نکته مهم در دو دستور پایانی باید ip اینترفیس روتر که به سمت شبکه outside وصل است وارد شود.

تنظیمات مربوط به pc

ip address 192.‎168.‎25.‎230 255.‎255.‎255.‎0

default gatway 192.‎168.‎25.‎238

تنظیمات مربوط به server

ip address 192.‎168.‎0.‎240 255.‎255.‎255.‎0

default gatway 192.‎168.‎0.‎208

 

قابل ذکر است که با شماره پورت‌های مختلف به منظور دسترسی به سرورهای متفاوت می‌توان کانفیگ را تغییر داد. در زیر جدول این شماره پورت‌ها آورده شده است.