تست ۲

روتر ژرف را مطابق دستورات زیر پیکربندی می‌کنیم. دو سیستم دو طرف روتر را ip مناسب (مطابق شکل) داده و در هر دو، روتر ژرف را به عنوان default gateway مشخص می‌کنیم.

تنظیمات روتر ژرف به صورت زیر می­‌باشد:

Zharf-router (config) # ip nat inside source static tcp 192.‎168.‎1.‎25 808171.‎69.‎232.‎22080

Zharf-router (config) #interface gbeth0

Zharf-router (config-if) #ip address 171.‎69.‎232.‎182 255.‎255.‎255.‎0

Zharf-router (config-if) #ip nat outside

Zharf-router (config-if) #exit

Zharf-router (config) #interface gbeth1

Zharf-router (config-if) #ip address 192.‎168.‎1.‎94 255.‎255.‎255.‎0

Zharf-router (config-if) #ip nat inside

تنظیمات PC-1

IP Address PC-1: 192.‎168.‎1.‎25

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 192.‎168.‎1.‎94

تنظیمات PC-2

IP Address PC-2:171.‎69.‎232.‎23

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 171.‎69.‎232.‎182