تست ۱

روتر ژرف را مطابق دستورات زیر پیکربندی می‌کنیم. دو سیستم دو طرف روتر را ip مناسب (مطابق شکل) داده و در هر دو، روتر ژرف را به عنوان default gateway مشخص می‌کنیم.

تنظیمات روتر ژرف به صورت زیر می­‌باشد:

Zharf-router (config) # access-list 1 permit 192.‎168.‎1.‎0 0.‎0.‎0.‎255

Zharf-router (config) # ip nat pool net-208 171.‎69.‎232.‎208 171.‎69.‎232.‎223

Zharf-router (config) # ip nat inside source list 1 pool net-208

Zharf-router (config) # interface gbeth0

Zharf-router (config-if) # ip address 171.‎69.‎232.‎182 255.‎255.‎255.‎0

Zharf-router (config-if) # ip nat outside

Zharf-router (config-if) # exit

Zharf-router (config) # interface gbeth1

Zharf-router (config-if) # ip address 192.‎168.‎1.‎94 255.‎255.‎255.‎0

Zharf-router (config-if) # ip nat inside

Zharf-router (config-if) # exit

تنظیمات PC-1

IP Address PC-1: 192.‎168.‎1.‎25

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 192.‎168.‎1.‎94

 

تنظیمات PC-2

IP Address PC-2:171.‎69.‎232.‎23

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 171.‎69.‎232.‎182

مشاهده صحت عملکرد:

اگر از سیستم PC-1 سیستم PC-2 را ping کنیم، و در سیستم PC-2 بسته‌های icmp را مشاهده نماییم، می‌بینیم که ip فرستنده بسته‌های icmp یک ip درون محدوده pool می‌باشد. همچنین در حین تبادل بسته‌ها، اگر دستور Show ip nat translations را در روتر ژرف اجرا کنیم، مشاهده می‌کنیم که اطلاعات مربوط به ترجمه آدرس نمایش داده می‌شود.