relay & client

5.png

کانفیگ روتر ژرف Zharf 1 به عنوان DHCP Server

Zharf (config) # interface gigbethernet 0

Zharf (config-if) # ip address 192.‎168.‎12.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Zharf (config) # no shutdown

Zharf (config) # exit

Zharf (config) # ip dhcp pool pool1

Zharf (dhcp-config) # network 192.‎168.‎23.‎0 255.‎255.‎255.‎0

Zharf (dhcp-config) # exit

Zharf (config) # ip dhcp pool pool2

Zharf (dhcp-config) # network 192.‎168.‎12.‎0 255.‎255.‎255.‎0

Zharf (dhcp-config) # exit

Zharf (config) # ip route 0.‎0.‎0.‎0 0.‎0.‎0.‎0 192.‎168.‎12.‎2

کانفیگ روتر ژرف Zharf 2 به عنوان DHCP Server

Zharf (config) # interface gigbethernet 0

Zharf (config-if) # ip address 192.‎168.‎12.‎2 255.‎255.‎255.‎0

Zharf (config-if) # no shutdown

Zharf (config-if) # ip helper-address 192.‎168.‎12.‎1

Zharf (config) # exit

Zharf (config) # interface gigbethernet 1

Zharf (config-if) # ip address 192.‎168.‎23.‎2 255.‎255.‎255.‎0

Zharf (config-if) # no shutdown

Zharf (config-if) # ip helper-address 192.‎168.‎12.‎1

Zharf (config) # exit

تنظیمات روتر ژرف zharf3 به عنوان DHCP Client

Zharf (config) # interface gigbethernet 0

Zharf (config-if) # ip address dhcp

Zharf (config) # no shutdown

Zharf (config) # exit

بعد از تنظیمات انجام داده در روتر ژرف که به عنوان client در نظر گرفته شده است مشاهده خواهد شد که IP اختصاص یافته است و در رنج آدرس مشخص شده در pool تعریف شده است. به کمک دستور show ip int brief می‌توان از صحت این مورد اطمینان یافت.

رفع اشکال تست DHCP :

اگر PC ،ip نگیرد باید موارد زیر بررسی شود:

¨ اینترفیس روتر ip داشته باشد و UP باشد.

¨ با استفاده از دستور show ip interface brief می‌توان از صحت آن مطلع شد.

¨ تعریف Pool اشتباه است، با استفاده از دستور show ip dhcp pool می‌توان کانفیگ انجام شده را مشاهده کرد. رنج شبکه تعریف شده در pool باید در رنج آدرس اینترفیس متصل روتر به DHCP Client باشد .

¨ مقدار Gateway در PC درست نیست. باید با همان Ip که در اینترفیس متصل روتر به آن تعریف شده است، کانفیگ شود.