تعیین کردن tag برای static route

static.PNG

تنظیمات مربوط به روتر Z1

Z1 (config) # interface gigbethernet 0

Z1 (config-if) # ip address 192.‎168.‎12.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z1 (config-if) # no shutdown

Z1 (config-if) # exit

Z1 (config) # interface gigbethernet 1

Z1 (config-if) # ip address 3.‎3.‎3.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z1 (config-if) # no shutdown

Z1 (config-if) # exit

Z1 (config) # interface gigbethernet 2

Z1 (config-if) # ip address 5.‎5.‎5.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z1 (config-if) # no shutdown

Z1 (config-if) # exit

Z1 (config)# ip route 4.‎4.‎4.‎0 255.‎255.‎255.‎0 192.‎168.‎12.‎2 tag 1

Z1 (config)# ip route 6.‎6.‎6.‎0 255.‎255.‎255.‎0 192.‎168.‎12.‎2 tag 2

تنظیمات مربوط به روتر Z2

Z2 (config) # interface gigbethernet 0

Z2 (config-if) # ip address 192.‎168.‎12.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z2 (config-if) # no shutdown

Z2 (config-if) # exit

Z2 (config) # interface gigbethernet 1

Z2 (config-if) # ip address 3.‎3.‎3.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z2 (config-if) # no shutdown

Z2 (config-if) # exit

Z2 (config) # interface gigbethernet 2

Z2 (config-if) # ip address 5.‎5.‎5.‎1 255.‎255.‎255.‎0

Z2 (config-if) # no shutdown

Z2 (config-if) # exit

Z2 (config)# ip route 4.‎4.‎4.‎0 255.‎255.‎255.‎0 192.‎168.‎12.‎2 tag 1

Z2 (config)# ip route 6.‎6.‎6.‎0 255.‎255.‎255.‎0 192.‎168.‎12.‎2 tag 2

 

تنظیمات مربوط به client-1

IP Address client-1:3.‎3.‎3.‎3

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 3.‎3.‎3.‎1

تنظیمات مربوط به client-2

IP Address client-1:5.‎5.‎5.‎5

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 5.‎5.‎5.‎1

تنظیمات مربوط به client-3

IP Address client-1:4.‎4.‎4.‎4

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 4.‎4.‎4.‎1

تنظیمات مربوط به client-4

IP Address client-1:6.‎6.‎6.‎6

Subnet mask: 255.‎255.‎255.‎0

Gateway: 6.‎6.‎6.‎1

این tagها در قسمت ospf مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور در آن قسمت توضیح کامل تر موجود است.

 

رفع اشکال تست static route :

¨ با استفاده از دستور show ip interface brief بررسی کند اینترفیس روتر ip داشته باشد و UP باشد.

¨ در show ip route روت مربوطه باید active باشد.

¨ برای بررسی عملکرد درست سناریو مورد تست باید روتر router1 بتواند به شبکه ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۰ دسترسی داشته باشد:

¨ باید به دستور show running-config مراجعه کرد و از صحت کانفیگ static-route روی روترها مطلع شد.

¨ همچنین می‌توان با استفاده از دستورهای show ip route روت مورد نظر را مشاهده کرد.