تعریف sub-interface

برای ایجاد یک sub-interface روی یک واسط شبکه، و یا ورود به بخش تنظیمات sub-interface موجود، از یکی از دو شکل دستور زیر استفاده می‌کنیم:

وارد کردن نام کامل sub-interface: نام sub-interface به فرمت (IFNAME.NUMBER) خواهد بود که در آن IFNAME نام واسط شبکه و NUMBER شماره sub-interface می‌باشد.

ZHARF(config)# interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# interface gbeth0.‎5

وارد کردن نوع و شماره واسط شبکه پدر به همراه شماره sub-interface:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet NUMBER

ZHARF(config)# interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet 0.‎5

پس از وارد کردن یکی از دو نوع دستور بالا، وارد بخش تنظیمات مربوط به sub-interface خواهید شد. برای حذف یک واسط شبکه از دستور زیر استفاده می‌شود:

ZHARF(config)# no interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# no interface gbeth0.‎5

همچنین مشابه حالت قبل می‌توان sub-interface را از طریق مشخص نمودن نوع و شماره واسط شبکه پدر و شماره sub-interface نیز حذف نمود.

ZHARF(config)# no interface gigabitethernet NUMBER

ZHARF(config)# no interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# no interface gigabitethernet 0.‎5