سناریو ساخت اینترفیس‌های loopback

برای تعریف loopback جدید و یا وارد شدن به یک loopback موجود می‌توانیم از یکی از دو شکل دستورات زیر استفاده کنیم:

¨ وارد نمودن نام کامل واسط شبکه loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# interface lo5

¨ وارد نمودن شماره loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# interface loopback 5

پس از وارد نمودن یکی از دو شکل دستورات فوق، وارد بخش تنظیمات واسط شبکه loopback خواهیم شد.

برای حذف واسط شبکه loopback نیز مشابه حالت قبل به دو شکل می‌توان عمل نمود:

¨ با استفاده از نام کامل واسط شبکه loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# no interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# no interface lo5

¨ با وارد نمودن شماره loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# no interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# no interface loopback 5