ديگر قابلیت‌های روتر ژرف

در ادامه راهنماي كاربري روترهاي ژرف، به بررسي‌ قابليت‌هاي كاربردي خاص منظوره اين روتر مي‌پردازيم. قابليت‌هايي كه در اين بخش بررسي مي‌شوند شامل قابليت‌هاي نمايش نسخه فعلي روتر، قابليت برگرداندن Patch جهت ارتقاي روتر، قابليت تهيه crashdump براي نظارت بر عملكرد روتر و يا خطايابي روال كاري آن، و قابليت تعريف ليست‌هاي دسترسي براي كنترل تبادلات روتر در بخش‌هاي مختلف مي‌باشند.