مسیریابی ایستا

مسیریابی ایستا یکی از مفاهيم پايه در روترها است که با استفاده از آن شبکه‌های ایستا و gateway آن‌ها تعریف می‌شود. در ادامه چگونگی تنظیم دستورات مسیریابی ایستا در روتر ژرف توضیح داده شده است.

ZHARF(config)#ip route network gateway

ZHARF(config)#no ip route network gateway

در این دستور با استفاده از پارامترهای network و gateway مشخصات شبکه مقصد و gateway آن براي روتر تعريف می‌شود. آدرس شبکه به صورت CIDR وارد می‌شود. چنانچه gateway با فرمت A.B.C.D وارد شود، به عنوان آدرس IPv4 برایgateway در نظر گرفته شده و در غیر این صورت به عنوان نام واسط شبکه خروجي در نظر گرفته می‌شود. چنانچه نام واسط شبکه gateway برابر با null0 باشد یک مسیر بدون انتها (blackhole route) به جدول مسیریابی اضافه می‌شود. جهت حذف تنظیمات از فرمت no دستور استفاده نمایید.

مثال:

ZHARF(config)# ip route 10.‎0.‎0.‎0/24 10.‎0.‎0.‎2

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎0/24 gbeth0

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎0/24 null0

در اولین مثال مسیر ایستای ۱۰.۰.۰.۰/۲۴ با gateway به آدرس ۱۰.۰.۰.۲ تعریف شده است. در مثال دوم همان مسیر تعریف شده است با این تفاوت که واسط شبکه gbeth0 به عنوان gateway مشخص شده است. در مثال سوم برای شبکه ۱۰.۰.۰.۰/۲۴ یک مسیر بدون انتها تعریف شده است.

ZHARF(config)#ip route network netmask gateway

ZHARF(config)#no ip route network netmask gateway

این دستور کاملاً مشابه دستور قبلی است با این تفاوت که در این دستور می‌توان netmask را بطور کامل وارد نمود. معادل مثال‌های دستور قبل با استفاده از این دستور عبارتند از:

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎0 255.‎255.‎255.‎0 10.‎0.‎0.‎2

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎0 255.‎255.‎255.‎0 ppp 0

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎0 255.‎255.‎255.‎0 null 0

 

ZHARF(config)#ip route network gateway distance

ZHARF(config)#no ip route network gateway distance

از این دستور برای ثبت مسیر با فاصله مشخص استفاده می‌شود. جهت حذف تنظیمات از فرمت no دستور استفاده نمایید.

مثال: در زیر نمونه ای از تعریف مسیر ایستا با چندین next-hop آورده شده است.

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎1/32 10.‎0.‎0.‎2

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎1/32 10.‎0.‎0.‎3

ZHARF(config)#ip route 10.‎0.‎0.‎1/32 gbeth0

در مثال بالا چنانچه مسیری به ۱۰.۰.۰.۲ و ۱۰.۰.۰.۳ وجود نداشته باشد ولی واسط شبکه gbeth0 قابل دسترس باشد، در این صورت آخرین مسیر به جدول مسيريابي اضافه می‌شود.