پیکربندی روتر

در این بخش با چگونگی راه اندازی روتر ژرف و تنظیمات ابتدایی آشنا می شوید.